Profil usług

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną.
 
- kancelaria  doradza  we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego,rodzinnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego
oraz prawa zamówień publicznych,
- wykonuje na rzecz Klienta zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji,
- wykonuje na rzecz Klienta zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach,
- reprezentuje Klienta w postępowaniach egzekucyjnych oraz prowadzi windykację należności - uczestniczy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności Klienta, sporządza wezwania do zapłaty, 
- opracowuje i opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klienta z punktu widzenia ich zgodności z prawem oraz maksymalnej ochrony interesów Klienta,
- opracowuje wewnętrzne akty prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statut, regulaminy i inne dokumenty wewnątrzzakładowe), doradza przy ich wdrażaniu i stosowaniu,
- prowadzi obsługę organów osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

   
      Strona główna Kontakt O nas